<% swfTag = _ ""& vbCrLf & _ " "& vbCrLf & _ " "& vbCrLf & _ " "& vbCrLf & _ " "& vbCrLf & _ " "& vbCrLf & _ "" Response.Write swfTag %>